Skrivanvisningar

Inom föreningen ansvarar redaktionen för mottagande av insända manuskript, förmedling av sakkunniggranskning och beslut angående publicering.

Manuskript

Manuskript inom tidskriftens ämnesområde som inte varit publicerat tidigare kan e-postas som Word-fil till redaktionen (info@lambdanordica.se eller en av redaktörerna). Bilder eller illustrationer (minst 300 dpi) kan antingen e-postas som JPG-filer eller skickas till redaktionen på CD eller minneskort. Vänligen skicka inga originalbilder.

Vid mottagande av nytt manuskript är det lämpligt att redaktionen ger författaren ett exemplar av föreningens publiceringsavtal, se nedan. Redaktörerna läser och bedömer huruvida artikeln ska vidarebefordras till anonyma sakkunniga. Redaktionen strävar efter att ta beslut angående publicering utan dröjsmål, men den faktiska tidsåtgången kan variera beroende på redaktionens arbetsbelastning och tillgången på sakkunniga på det aktuella ämnesområdet.

Korrektur

Efter att ett manuskript antagits för publicering kan redaktionen komma att göra korrekturändringar. Vanligen skickar redaktionen korrekturändringarna till manuskriptets upphovsperson (eller en av dess upphovspersoner) för kännedom och väntar sig att få eventuella synpunkter på dessa inom kort.

Omfång och språk

Antalet ord bör vara mellan 5 000 och 7 000 inkl. noter och källförteckning. Använda språk är svenska, norska och danska, med en kort sammanfattning på engelska. Artiklar, essäer och recensioner accepteras även på engelska, men då med en längre sammanfattning på svenska (eller en översättning som redaktionen utarbetar).

Punkt sätts ut efter förkortningar. Bok- och tidskriftstitlar kursiveras, medan artiklar eller bokkapitel skrivs mellan citattecken. Längre citat återges i mindre grad med indrag och utan omgivande citattecken. Lämna blankrad både före och efter blockcitat. Citat översätts till ett nordiskt språk om det inte rör sig om en litterär text eller artikel på engelska. För engelska texter följs aktuell version av Chicago Manual of Style.

Noter och litteraturreferenser

Noter och referenser skrivs i enlighet med Author-Date-systemet i Chicago Manual of Style, se fliken ”Author-Date” i CMoS onlineversion.

Publiceringsavtal

Ett beslut om publicering innebär att ett publiceringsavtal ingås mellan författaren och föreningen. Om inget annat överenskommits gäller föreningens standardtext för publiceringsavtal. Avtalet anger författarens och föreningens rättigheter och skyldigheter mot varandra, och kan sägas upp med bådas samtycke.

Hur hanterar lambda nordica fusk?

Vid fall av misstänkt publiceringsfusk kommer redaktionen att handla enligt de aktuella riktlinjer som organisationen Committee on Publication Ethics (COPE; brittiskt organisationsnummer: 06389120) antagit. COPE:s riktlinjer behandlar flera typiska situationer, t ex att en text är plagierad, att empiriska data är fabricerade, att en sakkunnig tillägnar sig material från en granskad text, att fel författare anges samt jäv.

Kommentarer inaktiverade.